Kwaliteit

Yes We Can Clinics is een erkende specialistische ggz-instelling en voldoet aan de eisen van o.m. de inspectie van de gezondheidszorg. Yes We Can heeft een gecertificeerd kwaliteitssysteem en voldoet daarom aantoonbaar aan allerlei voorwaarden en regels die gelden voor een zorginstelling. Zo zijn de cliëntenrechten over inspraak in de behandeling, informatieverstrekking, medezeggenschap en de veiligheid goed geborgd. Yes We Can werkt met goed opgeleide professionals die (als dat van toepassing is) geregistreerd zijn. Denk aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen en agogen/maatschappelijk werkenden. Zij voldoen aan de eisen die gelden voor hun beroepsgroep en houden zich aan hun beroepscode.

Yes We Can Clinics heeft met vrijwel alle gemeenten in Nederland contractafspraken over het leveren van zorg. Voor de jongeren ouder dan 18 jaar werken we nauw samen en hebben we goede ervaringen met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. Yes We Can geeft haar partnerschap met gemeenten vorm door waar nodig expertise ter beschikking te stellen en mee te denken in de beleidsontwikkeling. Ook heeft Yes We Can aandacht voor o.m. duurzaamheid en social return.

Yes We Can waarborgt ketensamenwerking door goede afstemming met verwijzers (huisartsen) en wijkteams. Indien nodig zorgt Yes We Can voor een warme overdracht als jongeren na afloop van de behandeling aanvullende zorg of ondersteuning nodig hebben.

Yes We Can Clinics legt jaarlijks verantwoording af door haar prestaties te publiceren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Yes We Can is bovendien aangesloten bij de landelijke Stichting Benchmark Gezondheidszorg (SBG) en levert gegevens aan over de uitkomsten van geleverde zorg (Routine Outcome Measurement, ook wel ROM). De uitkomsten van de ROM analyseren we in samenwerking met Praktikon (onderdeel van de Radboud Universiteit). Verder voert Yes We Can structureel klanttevredenheidsonderzoeken uit.

Overige informatie over Yes We Can Clinics

Hier vindt u de kerncijfers over Yes We Can Clinics

Hier vindt u de kwaliteitsstatuut van Yes We Can Clinics

Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017

Jaarverslag van YWCC 2015