Gebruiksvoorwaarden Campfire

Gebruiksvoorwaarden Campfire

Versie november 2022

Indien je gebruik maakt van de Campfire app van Yes We Can Clinics, verklaar je dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden gelden de volgende definities:

1. App: de door YWCC ontwikkelde applicatie genaamd ‘Campfire’.

2. Eindgebruiker: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App.

3. YWCC: Yes We Can Clinics B.V., gevestigd aan de Laan van Diepenvoorde 32 te Waalre en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70556822.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden, gedragsregels en wijzigingsbeding

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door YWCC geleverde of nog te leveren App en het gebruik daarvan door de Eindgebruiker.

2. Op het gebruik van de App zijn de door YWCC opgestelde gedragsregels van toepassing. De gedragsregels maken integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden en zijn te raadplegen op: www.yeswecanclinics.nl/campfire

3. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4. YWCC heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. YWCC zal de Eindgebruiker op voorhand informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de te verlenen prestatie wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, dan kan de Eindgebruiker de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de App ontbinden en dient zij het gebruik van de App te staken vóór de nieuwe gebruiksvoorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Het aanmaken van een account

1. Accounts voor het gebruik van de App worden door YWCC uitgegeven in het kader van de ondersteuning van het nabehandelingstraject voor fellows (cliënten) of voormalige fellows (cliënten) van YWCC. De keuze om de App wel of niet in te zetten en te verschaffen is geheel aan YWCC.

2. Indien YWCC de App bij een persoon wenst in te zetten, stuurt zij de Eindgebruiker de informatie en gegevens die nodig zijn voor het kunnen instellen en gebruiken van de App.

3. De Eindgebruiker kan zich met de door YWCC verschafte informatie registreren en dient een pincode in te stellen voor toegang tot de App. Vervolgens kan de Eindgebruiker de App gebruiken, indien is voldaan aan de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen licentievoorwaarden.

Artikel 4. Gebruik van de App

1. Met behulp van de App kunnen Eindgebruikers ter ondersteuning van het nabehandelingstraject dat ze bij YWCC volgen, met elkaar in contact treden via chat of audioverbinding om voor de nabehandeling relevante ervaringen en gebeurtenissen te delen.

2. De App maakt gebruik van een internetverbinding. Eventuele kosten die gepaard gaan met het gebruiken van een internetverbinding voor het gebruik van de App, zijn voor rekening van de Eindgebruiker. YWCC adviseert Eindgebruikers gebruik te maken van een beveiligde wifi-verbinding.

3. YWCC is geen partij of onderdeel bij of verantwoordelijk voor het contact tussen Eindgebruikers. YWCC is derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

a. Eindgebruikers die gemaakte afspraken niet nakomen;

b. de beschikbaarheid van voldoende Eindgebruikers om mee in contact te treden;

c. het contact dat tussen de Eindgebruikers plaatsvindt en de inhoud daarvan.

4. YWCC controleert de chat enkel indien de chat binnen 5 dagen na het plaatsvinden van de chat wordt gerapporteerd door een eindgebruiker. Op het moment dat de chat naar oordeel van YWCC in strijd wordt geacht met deze gebruiksvoorwaarden, kan YWCC overgaan tot het treffen van maatregelen tegen de betreffende Eindgebruiker. De audioberichten controleert YWCC niet.

Artikel 5. Wijzigingen in de App

1. YWCC is gerechtigd de (technische) eigenschappen van de App te wijzigen om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels of om ervoor te zorgen dat de App aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek blijft beantwoorden.

2. YWCC heeft het recht om op elk moment de App en/of de toegang daartoe te sluiten, in welk geval de rechten en licenties die in deze gebruiksvoorwaarden aan de Eindgebruiker zijn verleend, eindigen. YWCC mag ook de functies van de App helemaal of voor een deel beperken. YWCC mag dit voor bepaalde of onbepaalde tijd doen. YWCC is in dergelijke gevallen niet gehouden enige compensatie of schadevergoeding aan Eindgebruikers te betalen.

Artikel 6. Verplichtingen en rechten van YWCC en garanties

1. Toezeggingen van medewerkers van YWCC zijn slechts bindend voor YWCC indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door de daartoe bevoegde persoon bij YWCC.

2. YWCC heeft het recht derden in te schakelen voor de levering van de App of de ondersteuning daarin.

3. Ten behoeve van onderhoud kan YWCC tijdelijk (een deel van) de App buiten gebruik stellen. YWCC zal dit tot een minimum beperken en dit zo veel mogelijk tijdig op voorhand aan de Eindgebruiker mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

4. YWCC doet haar best en spant zich in de App werkbaar en zonder fouten, gebreken en virussen aan de Eindgebruiker ter beschikking te stellen. YWCC garandeert niet dat de App beschikbaar is en/of foutloos, zonder gebreken en/of onderbrekingen zal werken. YWCC garandeert tevens niet dat de App effectief is voor het door de Eindgebruiker beoogde doel.

Artikel 7. Verplichtingen van de Eindgebruiker

1. In geval van wijzigingen in de (persoonlijke) gegevens van de Eindgebruiker die relevant zijn voor het leveren van de App, dient de Eindgebruiker YWCC hiervan onverwijld in kennis te stellen. YWCC mag uitgaan van de juistheid van de door Eindgebruiker verstrekte persoonlijke gegevens.

2. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord instellen, bewaren, verwerken, geheim houden en gebruiken van de door hem ontvangen registratie informatie en ingestelde pincode. De Eindgebruiker is aansprakelijk voor schade en kosten die voortvloeien uit misbruik van registratie informatie en/of pincodes.

3. In geval de pincode en/of overige registratiegegevens van de Eindgebruiker zijn gelekt of niet meer toegankelijk zijn, is de Eindgebruiker verplicht om zonder onredelijke vertraging contact op te nemen met YWCC.

4. Het account van de Eindgebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. De Eindgebruiker is verplicht om redelijke aanwijzingen en instructies van (het personeel van) YWCC op te volgen.

6. De Eindgebruiker mag de App niet ongeoorloofd, onzorgvuldig of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of het beoogd gebruik gebruiken. YWCC is gerechtigd om de toegang tot de App te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik.

7. De Eindgebruiker is te allen tijde verplicht zich redelijk te gedragen naar normen van goed fatsoen. In de gedragsregels zijn deze globaal beschreven.

8. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte randapparaten en voor de instandhouding van een aansluiting op het netwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de App.

9. De Eindgebruiker draagt er zorg voor dat zijn of haar apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

10. De Eindgebruiker is verplicht YWCC te informeren over mogelijke beveiligingslekken, incidenten en storingen, of indien hij van mening is dat de App niet (meer) veilig gebruikt kan worden.

11. De Eindgebruiker is verplicht om de informatie, waaronder de chat en audio, die de Eindgebruikers door middel van het gebruik van de App met elkaar delen, vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met Eindgebruikers of derden die geen onderdeel zijn van het betreffende gesprek.

12. De Eindgebruiker vrijwaart YWCC voor de schade die YWCC lijdt door het bewust roekeloos of opzettelijk in strijd handelen met de voorschriften opgenomen in dit artikel door de Eindgebruiker.

Artikel 8. Kwalificatie van de dienstverlening van YWCC

1. YWCC levert de App met als doel de Eindgebruikers in staat te stellen met elkaar in contact te treden. De App is geen medische applicatie of medisch hulpmiddel. In geval van medische vragen, symptomen en/of klachten, dient de Eindgebruiker een arts te raadplegen.

2. De Eindgebruikers dienen niet enkel op basis van het gebruik van de App en/of de berichten van andere Eindgebruikers een besluit te nemen over belangrijke persoonlijke en medische kwesties. De Eindgebruiker dient altijd eerst een geschikte professionele adviseur om advies te vragen over zijn of haar specifieke situatie.

Artikel 9. Privacy

1. Alle persoonlijke informatie die YWCC in het kader van haar dienstverlening verwerkt, zal worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Op de gegevensverwerkingen door YWCC is haar privacyverklaring van toepassing, die te raadplegen is in de App en op de website van YWCC.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. YWCC behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar op grond van de relevante wet- en regelgeving en/of overeenkomsten toekomen.

2. De App en de daarin opgenomen of daarmee verbonden materialen worden beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten van YWCC of haar partners. Op het moment dat de Eindgebruiker instemt met en voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent YWCC de Eindgebruiker een persoonlijke - dat wil zeggen niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare - en niet-exclusieve licentie om de App in Nederland te mogen gebruiken voor het doel zoals omschreven in artikel 4.1 voor de duur dat YWCC de App aan de Eindgebruiker ter beschikking stelt of, indien dat korter is, tot YWCC de Eindgebruiker de toegang tot de App ontzegt.

3. Ieder ander gebruik van de App, zoals reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave of commercieel of promotioneel gebruik, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YWCC verboden.

4. De Eindgebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de App anders dan in deze gebruiksvoorwaarden staat beschreven.

5. Zonder schadeplichtig te zijn jegens de Eindgebruiker, heeft YWCC het recht om het gebruiksrecht zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel te allen tijde en voor elke reden geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te beperken, of te beëindigen. YWCC zal de Eindgebruiker hiervan zo veel mogelijk op voorhand informeren.

6. Op het moment dat het gebruiksrecht om welke reden dan ook eindigt is de Eindgebruiker verplicht om onmiddellijk alle gebruik van de App te staken en gestaakt te houden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. YWCC stelt de App kosteloos ter beschikking aan de Eindgebruiker. Gelet daarop is aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, gevolgschade en vertragingsschade die de Eindgebruiker lijdt uitgesloten, behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van YWCC of diens leidinggevende werknemers. Gebruik van de App is op eigen risico.

2. YWCC levert een App waarmee de Eindgebruikers met elkaar in contact kunnen treden. Gelet daarop is YWCC niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die ontstaat door:

a. het contact tussen Eindgebruikers;

b. het niet naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden.

3. Een aansprakelijkstelling van YWCC dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen één jaar nadat de tekortkoming aan de zijde van YWCC is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. De aansprakelijkstelling dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot aansprakelijkstelling hebben geleid en waar mogelijk van een begroting van de geleden schade. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, vervalt het recht van de Eindgebruiker op schadevergoeding.

4. Voor zover de aansprakelijkheid van YWCC op grond van artikel 11.2 en/of 11.3 niet is uitgesloten of indien een van die bepalingen geldigheid zou ontberen, is de aansprakelijkheid van YWCC beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het gegeven geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van YWCC beperkt tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen die met elkaar verband houden te gelden hebben als één gebeurtenis.

5. De Eindgebruiker vrijwaart YWCC verder voor schade die YWCC lijdt door het door de Eindgebruiker op enige wijze in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden of de instructies van (het personeel van) YWCC.

Artikel 12. Overmacht

1. Indien YWCC door overmacht verhinderd is de App te leveren en/of beschikbaar te houden, dan is zij gerechtigd de App en haar dienstverlening op te schorten zolang de overmacht duurt. De Eindgebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade, kosten en/of rente.

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door YWCC geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan YWCC. Hieronder vallen onder meer storingen in verbindingen en netwerken van YWCC of haar leveranciers, brand, wanprestatie bij derden, natuurrampen, terrorisme, pandemieën en van overheidswege opgelegde maatregelen en/of beperkingen.

3. YWCC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de situatie van overmacht pas intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 13. Geschillen

1. Op alle kwesties, verbintenissen en geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of zien op deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of zien op deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de App, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. Eindgebruiker kan binnen één maand nadat YWCC een beroep op dit beding heeft gedaan, kiezen voor beslechting van het geschil bij de door de wet aangewezen bevoegde rechtbank.

Heb je verder, na het lezen van onze gebruiksvoorwaarden, nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]