Klachten

Bent u ontevreden?

Yes We Can Clinics streeft naar het leveren van de best mogelijke zorg . Dat neemt niet weg dat er soms toch iets kan gebeuren waardoor u teleurgesteld of ontevreden bent. Wanneer dit het geval is horen wij dat graag, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen en kunnen leren van dergelijke situaties.

U kunt om te beginnen uw negatieve ervaring direct delen met de betrokken medewerker of op de plaats waar deze heeft plaatsgevonden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. We beschouwen dit dan als een interne, informele klacht. In veel gevallen zult u er samen uit kunnen komen en worden uw grieven direct opgelost. Deze directe manier heeft daarom meestal de voorkeur. Eventueel kunt u hierbij ook de hulp inroepen van de interne klachtenfunctionaris. Zij is goed op de hoogte van de werking van het klachtenreglement en kan ook voordat u een formele klacht indient, intern bemiddelen om te komen tot een oplossing.

U heeft ook de mogelijkheid een formele klacht kenbaar te maken. Hiervoor zijn twee varianten.   

Ten eerste kunt u een klacht schriftelijk kenbaar maken bij de direct betrokkene(n) in de lijn. In dit geval is er sprake van een interne formele klacht. U kunt hiervoor het onderstaande formulier gebruiken.

Ten tweede kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de klachtencommissie, nadat u eerst een interne formele klacht heeft ingediend en de bijhorende procedure heeft doorlopen. Als u een klacht indient bij de klachtencommissie is er sprake van een externe formele klacht. Ook hiervoor kunt u het onderstaande formulier gebruiken of een klachtenbrief opstellen en deze naar het algemene adres van Yes We Can Clinics, ter attentie van de klachtencommissie.

Vermeld op het onderstaande formulier of in uw klachtenbrief in alle gevallen de omschrijving van de klacht en tegen wie de klacht is gericht. Voorzie uw bericht van naam, adres en de datum van indiening. Anonieme inzendingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Yes We Can Clinics zal bij binnenkomst van een melding een ontvangstbevestiging versturen.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie in het klachtenreglement (PDF).

(straatnaam en huisnummer)
Geeft u alstublieft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van uw negatieve ervaring met Yes We Can Clinics, inclusief de namen en functies van de betrokken personen.
Met het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van mijn klacht m.b.t. Yes We Can Clinics. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden en kunnen te allen tijde op mijn verzoek weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens, zie ons privacystatement.

Klachtenfunctionaris

Voor ondersteuning bij het indienen of bespreken van een klacht kunt u terecht bij de interne klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de mogelijkheden om een klacht in te dienen. Zij kan ondersteunen bij het indienen van een klacht en ook intern bemiddelen om de klacht op te lossen. Dat geldt zowel voorafgaand als na het indienen van een formele interne of externe klacht. Klachtenfunctionaris Marion Roefs is te bereiken via:

Tel.: +31 (0)40 211 0311

E-mail: [email protected]

Geschillencommissie

Wij streven ernaar om klachten zoveel mogelijk samen op te lossen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Yes We Can Clinics is aangesloten bij deze commissie omdat wij klachten serieus nemen. Ook onze cliëntenraad kan bij de commissie terecht wanneer zij het oneens is met een genomen besluit. Kijk voor meer informatie op de website 'Geschillencommissie'.