Privacyverklaring Campfire

PRIVACYVERKLARING CAMPFIRE APP – YES WE CAN CLINICS

Versie 2.0 – 2 november 2022

1. Yes We Can Clinics

Wij zijn Yes We Can Clinics B.V., een Nederlands bedrijf dat handelt onder de naam ‘Yes We Can Clinics’. Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.

2. Algemeen

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij je dat weten. Toch raden wij je aan af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

Omdat we weten dat onderlinge steun onmisbaar is voor herstel, willen we digitaal onderling contact tussen fellows die in behandeling zijn geweest bij Yes We Can Clinics faciliteren en ondersteunen. Daarom hebben wij de Campfire-app ontwikkeld. Om de app aan te kunnen bieden en door te ontwikkelen, verwerken wij persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Daarom leggen wij hieronder uit welke gegevens wij van jou verwerken als je de app gebruikt, waarom wij die verwerken en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Inlogcode
 • Chat content
 • Audio content
 • IP-adres
 • Metadata, zoals:
  - Device kenmerken
  - Bijgewoonde sessies
  - Gebruik van de chat en datum
  - Gebruik van de misbruik knop en datum

Het leveren van de Campfire app
Jouw naam, inlogcode en leeftijd verwerken wij om jou te registreren en toegang te geven tot de Campfire-app en dus onze overeenkomst met jou na te kunnen komen.

We bewaren deze gegevens tot maximaal 1 jaar nadat je de app voor het laatst hebt gebruikt. Wil je dat we de gegevens eerder verwijderen, dan kan je daarvoor een verzoek doen. Meer informatie daarover kan je vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’ hieronder.

De chat en audio content verwerken wij met jouw toestemming om de app te kunnen leveren en die veilig en gebruiksvriendelijk te houden. Dit doen we omdat jouw persoonlijke uitspraken bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten. Weiger je je toestemming voor die verwerkingen te geven, dan kan je de app niet (langer) gebruiken. Meer informatie over het geven en intrekken van toestemming, kan je vinden onder het kopje ‘Jouw rechten’ hieronder.

De chat content bewaren we gedurende 7 dagen na het eindigen van de chat. De chat wordt bekeken door een aangewezen medewerker van Yes We Can Clinics als misbruik van de chat wordt gerapporteerd. Denk bijvoorbeeld aan een melding van discriminerende of haatzaaiende opmerkingen of wanneer contactgegevens gedeeld worden via de app. Voordat je de app kan gebruiken, krijg je van ons een instructie waarin we stilstaan bij wat wij als ongewenste uitspraken zien. Je kan de instructie naderhand ook in de app vinden.

De audio content wordt gedurende 10 seconde bewaard, om te kunnen bufferen en instabiliteit in de verbinding op te kunnen vangen.

Beveiligen en verbeteren van de app
Het IP-adres en metadata over het gebruik van de app verwerken wij om de app te kunnen beveiligen en te verbeteren (hierboven in paragraaf 3 leggen we uit wat we onder metadata verstaan). De inbreuk van deze verwerking op jouw privacy is beperkt omdat we gegevens anonimiseren. Het IP-adres en de metadata bewaren we tot maximaal 1 jaar en de metadata tot maximaal 2 jaar. Daarna anonimiseren wij je IP-adres en de metadata.

4. Delen van persoonsgegevens

Om de Campfire-app te kunnen leveren, maken we gebruik van verwerker Game Solutions Lab B.V., die zorgen voor hosting, beheer, database beheer en onderhoud en het (verder) ontwikkelen van de app. Deze verwerker verwerkt alleen jouw persoonsgegevens volgens onze instructies en de overeenkomst die met hen is gesloten.

Voor het ontwikkelen van de app, het onderhoud en support werken we samen met een ontwikkelaar van buiten de EU. Met deze ontwikkelaar hebben we afspraken en procedures in lijn met Europese wetgeving. Voordat de ontwikkelaar jouw persoonsgegevens kan inzien, moeten wij daarvoor toestemming geven. Het gaat dan om niet tot jouw persoon herleidbare gegevens voor deze ontwikkelaar, zoals inlogcode, chat content, IP adres en metadata. Het is ongebruikelijk dat deze ontwikkelaar nog andere informatie vraagt.

Als je zelf aanvullende informatie aan deze verwerker verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om jezelf goed te informeren over de verwerker en zijn bedrijf, voordat je jouw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen alleen persoonsgegevens met derden delen wanneer dit:

1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
3. nodig is om op eventuele aanspraken van derden te reageren, alleen als het delen van jouw gegevens noodzakelijk is en alleen na het maken van een belangenafweging. Als de aanspraak dat toestaat, zullen wij je hierover op voorhand informeren;
4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze diensten.

Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op jouw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

- We hebben onze servers fysiek en digitaal beveiligd, zodat mensen niet zonder onze instemming jouw persoonsgegevens kunnen inzien.

- We gebruiken beveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens vanuit jouw app veilig naar onze servers worden verstuurd.

- Wij maken back-ups van jouw persoonsgegevens.

- Kwetsbaarheden in de app worden zo snel mogelijk aangepakt.

Wij willen je er wel graag op wijzen dat het internet nooit helemaal veilig is. Wees dus voorzichtig met wat je via het internet deelt en neem bij twijfel eerst contact met ons op.

6. Jouw rechten

Hieronder geven wij een opsomming van jouw privacy-rechten. Wil je meer informatie over wat de rechten inhouden en hoe je ze kan inroepen, dan verwijzen we je door naar ons algemene privacyreglement. Dit reglement kan je raadplegen op: www.yeswecanclinics.nl/privacyreglement.

Jouw privacy-rechten:

● Recht op inzage
● Recht op rectificatie
● Recht op het wissen van gegevens
● Recht op beperking van de verwerking
● Informatie over geautomatiseerde individuele besluitvorming
● Het intrekken van toestemming
● Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

7. Contact

Als je vragen, problemen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingen, dan kan je contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] en telefonisch op +31 (0) 40 211 0311.